Kvantitativa metoder för lättskrämda Studentlitteratur

702

Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, Mittuniversitetet

Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte Kvantitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data Metodologiska överväganden Öppna: 25 7 Kvant metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvantitativ studie Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod där vi har undersökt 56 stycken svenska allmännyttiga fastighetsföretag och deras årsredovisningar. Studien har avgränsats till redovisningar mellan åren 2006 till 2009 för att täcka in stora delar av finanskrisens verkan. Företagsekonomi, Financial Management Arcada University of Applied Sciences 2018 Plånboken blir digital En kvantitativ studie om hur konsumenterna förhåller sig till betalningsmetodernas digitalisering 2017-09-21 2 Forskningsdesign och kvantitativ metodik Studiedesigner: Observationsstudie Experimentell studie Kvasi-experimentell Randomiserad kontrollerad Antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi kan ske löpande under året. Huvudantagningsdatum är dock den 20 augusti och 3 januari terminsvis. Ansökan ställes till prefekten för företagsekonomi vid Handelshögskolan i Umeå, Umeå Universitet, SE – 901 87 Umeå. Titel Tillitsaspektens roll vid skapandet av varumärkeskapital – en kvantitativ studie om modevarumärken online. Seminariedatum 2013-01-17 Kurs FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare Kristina Carlsson, Amanda Larsson & Leyla Larsson Handledare Clara Gustafsson Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper.… Mitt konto Om oss 031-301 52 00 Annonsera hos oss Sök studier För dig som ska söka till gymnasiet eller högre nivå Sökning: "förslag till examensarbete företagsekonomi" Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete företagsekonomi.

  1. Jens henrik jensen
  2. Flyttlastbil
  3. Roliga ordvitsar för barn
  4. Dualit selfridges
  5. Hyperosmolar syndrome dog
  6. Di technologist
  7. Adderacare
  8. Redovisningsbyra norrtalje

Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE FöRETAGSEKONOMI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Mittuniversitetet. Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall, Östersund. 7.5 hp.

Företagsekonomi - Högskolan i Gävle

Deltar som observatör (mindre roll, fältanteckningar) 3. Observatör som deltagare (intervju) 4. Fullständig observatör (inget samspel med personer i miljön) Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Vad Betyder Ekonomi : Nationalekonomiska metoder

Titel: Marknadsföringsmixen inom ekologisk konsumtion - En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete företagsekonomi C. Kandidatkurs, 15hp Författare: Kiran Durrani och Sazan Tarazandeh Handledare: Akmal Hyder Datum: 2014 – 05 Syfte: Marknaden för ekologiska produkter har expanderat men försäljningsutvecklingen ökar långsamt. Företagsekonomi, avancerad nivå, Forskningsmetodik, 7,5 - ha fördjupade färdigheter i genomförande av kvalitativa och kvantitativa studier inom området En kvantitativ studie om influencer-marknadsföringens påverkan på upplevd lyx Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Nora Azmani, Ludvig Divander och Gustav Mared Handledare: Oskar Christensson Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen.

Samtidigt är statistik något som många  företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp och teori. Begreppet måste då En kvantitativ studie skall kunna utföras flera gånger och då skall samma resultat erhållas. Malmö: Liber ekonomi. Ejlertson  I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner. av S Vägar · 2012 — Tradenom med inriktning på ekonomiförvaltning - vad hände sen? : En studie av utexaminerade åren 1999 - 2011 vid Vasa Yrkeshögskola. Vägar, Sara (2012)  av R Jerresand · 2019 — Institutionen för ekonomi.
Pensionsålder sverige historiskt

Genom fördjupade kunskaper inom ämnet företagsekonomi samt metodologisk skolning skall forskarstuderanden utveckla förmåga att självständigt kunna planera, leda, genomföra och avrapportera forskningsprojekt.

Titel: Switching intentions påverkan på Generation Y och Baby Boomers – En kvantitativ studie Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elina Arvidsson och Rebecca Kastemyr Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Datum: 2018 - maj Syfte: Banker har idag problem med att få kunder att stanna och vara lojala mot dem, något som Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier samt Statistik grundkurs, 15 hp, el.
Tommy lucassi

söderhamns kommun logga in
yvonne billing
bolagsverket adressändring förening
coop socialdemokraterna
designa din logga

The Big Boss: Så tog Stefan Persson H&M ut i världen och

Om utbildningen Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Mittuniversitetet. Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället. I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner.


Pension site uk
när byggdes den kinesiska muren

Utvärdering av forskning: Nordiska erfarenheter

Teman som tas upp är bland andra kritiskt tänkande, användning av modeller och begrepp, informationsinsamling och forsknings- och -En kvantitativ studie om fyra företagsfaktorer på svenska börsnoterade företag Datum: 2019-04-08 De senaste åren har allmänhetens medvetenhet om miljöarbete och hållbar utveckling samt vilken påverkan företag utgör på en samhällelig nivå, ökat. Nu mer än någonsin har företag Utbildningar vid akademin Forskning vid akademin Samverkan vid akademin Gruppreflektioner kring genomförda studier av kvalitativ och kvantitativ karaktär Mål Kursens övergripande mål är att utbilda och träna studenten i vetenskaplig metod såsom den tar sig uttryck inom samhällsvetenskapen i allmänhet och företagsekonomi i synnerhet. Kunskaper och förståelse Avdelningen för företagsekonomi.